Kontakt z organizacją

Telefon: +47 73 59 26 99

Mobil: +47 41 45 44 51

Faks: +47 73 59 26 40

Postadresse:
Polonia w Trondheim Lundasen 6a,
7089 Heimdal, Norwegia

Zakładka: kontakt

Polub nas Facebook'u

Wspierajmy się - Usługi świadczone przez Polaków w Trondheim

Założyciel - dr inż. Krzysztof Orleański

Użytkowanie pojazdu na polskiej rejestracji


Rozporządzenie o zwolnionym od podatku imporcie i tymczasowym użytkowaniu w Norwegii pojazdu zarejestrowanego za granicą.

§ 1. Zasięg i zakres działania rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie przedstawia postanowienia dotyczące zwolnienia z jednorazowej opłaty, cła i podatku VAT w przypadku importu i tymczasowego użytkowania pojazdu zarejestrowanego za granicą.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy pojazdów z należącymi do niego częściami zamiennymi i wyposażeniem. Jako pojazdy rozumie się również przyczepy i wozy campingowe.

§ 2. Główna zasada

Zwolniony z cła i opłat import i tymczasowe użytkowanie w Norwegii pojazdu zarejestrowanego za granicą jest dozwolony dla osób, które są na stałe zameldowane w innym kraju, por. § 3.

Podobne prawo do importu i użytkowania mają osoby tymczasowo przebywające w Norwegii, por. § 4, lub mające dostęp do importu i użytkowania według postanowień niniejszego rozporządzenia, por. § 5.

Tymczasowe użytkowanie kończy się, a pojazd należy natychmiast dostarczyć do urzędu celnego, jeśli użytkownik w chwili wjazdu lub później znajdzie miejsce stałego pobytu w Norwegii, lub też w inny sposób przestaje spełniać warunki niniejszego rozporządzenia.

Użytkowanie zarejestrowanego za granicą pojazdu do transportu osób lub towarów w celach zarobkowych w obrębie Norwegii jest niedozwolone, chyba że władze odpowiedzialne za transport postanowią inaczej, zgodnie z umową zawartą między Norwegią a innym krajem lub zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Miejsce stałego pobytu poza granicami Norwegii

Osoba posiada miejsce stałego pobytu poza granicami Norwegii, jeśli spełnia jeden lub więcej z następujących warunków:
1. Osoba posiada rodzinne, zawodowe lub osobiste powiązania poza granicami Norwegii.
2. Osoba posiada rodzinne powiązania poza granicami Norwegii. Warunek obowiązuje, nawet jeśli dana osoba posiada zawodowe i/lub osobiste powiązania z Norwegią.
3. Osoba posiada zawodowe powiązania poza granicami Norwegii, ale nie ma powiązań rodzinnych w Norwegii. Osoba nie może być zarejestrowana w norweskiej ewidencji ludności.
4. Osoba posiada zawodowe powiązania z Norwegią, ale utrzymuje osobiste powiązania z innym krajem. Założeniem jest, że dana osoba nie posiada rodzinnych powiązań w Norwegii i albo:
a) codziennie podróżuje międzu Norwegią a innym krajem, albo:
b) przebywa lub zamierza przebywać w innym kraju co najmniej przez 185 dni w ciągu 12 miesięcy.

Osoba posiada rodzinne powiązania w kraju, w którym mieszka razem ze współmałżonkiem lub z dziećmi poniżej 18 roku życia, których często odwiedza (co najmniej 1 raz w miesiącu).

Osoba posiada zawodowe powiązania z krajem, w którym ma stałą pracę lub w którym kontynuuje naukę na uniwersytecie / w szkole. Można uznać, że dana osoba ma zawodowe powiązania z krajem, w którym pobiera emeryturę, jeśli da się ją porównać z dochodami ze stałej pracy.

Osoba posiada osobiste powiązania z tym krajem, w którym ma miejsce do odpoczynku w wynajmowanym mieszkaniu (np. wynajem określony roczną umową). Jeśli dana osoba jest zarejestrowana w norweskiej ewidencji ludności, nie może być uważana za posiadającą osobiste powiązania poza granicami Norwegii. Rejestracja tymczasowej nieobecności jest niewystarczająca w tym przypadku. Żądanie zgłaszania wyjazdu nie dotyczy norweskich urzędników państwowych i urzędników służby cywilnej (w tym pracowników wojskowych) powołanych do służby za granicą, jeśli nie mogą oni zgłosić swojego wyjazdu z kraju.

Jeśli osobę uzna się za zameldowaną na stałe w więcej niż jednym kraju zgodnie z ustawodastwem krajów nordyckich, wątpliwosci rozwiąże konsultacja z władzami celnymi danych krajów. Region celny podejmuje konsultacje.

§ 4. Tymczasowy pobyt w Norwegii

Osoba uważana jest za posiadającą tymczasowy pobyt w Norwegii, jeśli można udokumentować fakt, że pobyt nie powinien przekraczać jednego roku od momentu wjazdu do Norwegii.

Region celny może na podstawie złożonego podania zadecydować o tym, że dana osoba może zostać uznana za posiadającą tymczasowy pobyt w Norwegii na kolejny rok, jeśli można udokumentować fakt, że pobyt nie będzie dłuższy niż 2 lata od momentu wjazdu do Norwegii.

Podanie należy wysłać do regionu celnego w ciągu roku od momentu wjazdu do Norwegii.

Umowę o pracę zawartą na określony czas można uznać za odpowiedni dokument do tymczasowego pobytu.

Osoby nie można uznać za posiadającą tymczasowy pobyt w Norwegii, jeśli przebywała tu więcej niż 365 dni w ciągu dwóch ostatnich lat przed momentem wjazdu lub jeśli w tym samym okresie była zarejestrowana w norweskiej ewidencji ludności.

§ 5. Import i tymczasowe użytkowanie przez osoby ze stałym miejscem pobytu w Norwegii pojazdu zarejestrowanego za granicą. Warunki.

a) Razem z uprawnioną osobą
Osoba posiadająca stałe miejsce pobytu w Norwegii może sprowadzić i tymczasowo użytkować pojazd zarejestrowany za granicą, jeśli uprawnona osoba znajduje się w pojeździe. Za uprawnioną osobę uważa się osobę z ważnym prawem jazdy, która jest uprawniona do zwolnionego od cła i opłat importu pojazdu do tymczasowego użytkowania, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

b) Przeprowadzka
Region celny może na podstawie podania dać pozwolenie na to, aby osoba posiadająca stałe miejsce pobytu w Norwegii, i która chce się przenieść poza jej granice albo do niej, może w związku z przeprowadzką sprowadzić i tymczasowo użytkować przez 14 dni od przeprowadzki pojazd zarejestrowany za granicą. Przeprowadzkę należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, umową o pracę lub innym, odpowiednim dokumentem. Powołani norwescy urzędnicy państwowi i urzędnicy służb cywilnych dokumentują przeprowadzkę poświadczeniem powołania za granicę.

mouseover